Monthly Archives: March 2016

Türkiye’de Teşvik Sistemi

 

Teşviklerin İş Hayatına Etkisi Nelerdir? Nasıl Yararlanabiliriz?

Devlet istihdam oluşturabilmek için çeşitli teşvik programları uygulamaktadır. Yeni yapılacak yatırımlarda Ekonomi Bakanlığı tarafından “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında yatırımcılara önemli teşvikler sunulmaktadır.

Teşvik Sisteminden Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’deki Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki uygulamalarla sağlanan desteklerden, her bir uygulamanın gerektirdiği koşulları sağlamak kaydı ile;

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşviklerden yararlanabilir. Ayrıca yabancı kişiler veya Yabancı şirketlerin Türkiye’ de kurdukları şirketler de teşvikten faydalanabilirler. %100 yabancı ortaklı veya kısmen yabancı ortaklı Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak şirketler de Yeni teşvik sisteminden yararlanır.

 YATIRIM TEŞVİK BÖLGELERİ

1.Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
izmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli İsparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla Kayseri Mersin Erzincan K.maraş Iğdır
Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars
Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa
Malatya Tokat Şırnak
Nevşehir Tunceli Van
Rize Yozgat
Sivas
8 il 13 il 12 il 17 il 16 il 15 il

 

Söz konusu Teşvik Sistemi kapsamında teşvikler 4 ana başlıkta verilmektedir.

 • GENEL TEŞVİKLER

Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.2 destek vardır.

 • Katma Değer Vergisi İstisnası: Yatırımcıların, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13/d maddesi hükmü çerçevesinde KDV istisnasından faydalanabilmeleri için verilmektedir.
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar’ın 9. Maddesi ile yapılmıştır.
 • BÖLGESEL TEŞVİKLER

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak yapılmıştır.

 • Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında sadece 6. Bölgede; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenen işletmeler gelir vergisi stopajı desteğinden faydalanabilir.
 • Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
 • Faiz Desteği: Teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
 • Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

Destek, ilk yıl için taşınmazın emlak vergi değerinin en fazla %3’ü oranında takdir edilen bedel, ikinci ve müteakip yıllar için ise cari yıl bedelinin ÜFE oranında artırılması suretiyle hesaplanan bedel karşılığında, taşınmaz üzerinde 49 yıl süreyle irtifak hakkı veya kullanım izni verilmesi seklinde uygulanmaktadır. Ancak, ilk 3 yıl için ödemeler hesaplanan değerin %30’u oranında alınmaktadır. Yatırım yerine göre belirlenen ilk yıl ödemeleri ise şu şekildedir:

 1. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin %3
 2. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazına emlak vergi değerinin %2,5
 3. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin %2
 4. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin %1,5
 5. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin %1
 6. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin %0,5 idir.
 • Katma Değer Vergisi İadesi: Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.
 1. Bölge Desteklerinde İçin 3 Temel Yaklaşım Vardır:
 • Genişleyen Sektörel Kapsam: Asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm sektörlerin Bölgesel Destek kapsamına alınması,
 • İşgücü Maliyetlerinin Azaltılmasına Yönelik Destekler:
 1. a) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (10 Yıl)

b)Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (10 Yıl / Osb’lerde 12 Yıl)

 1. c) Sigorta Primi Desteği (10 Yıl)
 • Finansman İmkânlarının Genişletilmesi: 900 bin TL’ye kadar faiz desteği verilerek Yatırım döneminde yatırıma katkı tutarının %80’ine kadar olan kısmını, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulama imkânı getirilmiştir.
 • BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM TEŞVİKLERİ

Aşağıda belirtilen 12 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde desteklenmektedir.

 • Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı Asgari Sabit Yatırım Tutarı (1000 Milyon TL)
 • Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı, Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları, Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları Asgari Sabit Yatırım Tutarı (200 Milyon TL)
 • Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları, Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları, Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları, Elektronik Sanayi Yatırımları, Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları, İlaç Üretimi Yatırımları, Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları, Makine İmalatı Yatırımları Nihai Metal Üretimine Yönelik Yatırımları Asgari Sabit Yatırım Tutarı (50Milyon TL)
 • STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Stratejik yatırımlar, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik, uluslararası rekabet gücümüzü artırma potansiyeline sahip stratejik önemi haiz yatırımlardır.

 • Asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL olan,
 • Yatırım konusu üretimle ilgili yurt içi üretim kapasitesi aynı ürünün ithalatından az olan,
 • Yatırımla sağlanan asgari katma değeri %40 olan (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu kriter aranmaz),
 • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan ürünlerde bu şart aranmayacaktır)imalat sanayi yatırımları stratejik yatırım olarak kabul edilmektedir.

Söz konusu teşviklerden yararlanabilmek için “Yatırım Teşvik Belgesi” alınmalıdır.

G20 Türkiye Analizi

g20turkG20 HAKKINDA GENEL BİLGİ

Dünya nüfusunun üçte ikisini, dünyanın en önemli 20 ekonomisini (19 ülke ve Avrupa Birliği Komisyonu) oluşturan, brüt gelirinin %85’ini ve dünya ticaretinin %75’ini temsil etmekte olan G20, “uluslararası ekonomik işbirliği ve karar alma” üzerine düzenlenen en önemli forum olarak bilinmektedir. G20’ye üye 19 ülkenin hepsinin milli geliri dünyada ilk 31’de yer alıyor.

 

 

G20’ye Katılan Ülkeler ve Ülkelere Ait Bilgiler aşağıdaki gibidir.

G20

Tayvan, İsviçre, Norveç, İran ve Venezüella, ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen G20’de bulunmuyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi de, G20’de bağımsız olarak değil sadece AB Komisyonu olarak temsil ediliyor. G20 toplantılarında, uluslararası finansal istikrarın arttırılmasına ilişkin görüşme ve çalışmalar yapılıyor. Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarından oluşan G20, şimdiye dek sadece yedi kez, devlet başkanları düzeyinde bir araya geldi. G20 başkanlığı her yıl değişmekte olup, geçtiğimiz yıl başkanlığı Avustralya üstlenmişti. 2016 yılda ise başkanlık Çin’e geçecektir.

G20 TÜRKİYE

Türkiye Başkanlığının genel teması, kapsayıcı ve güçlü büyüme yönünde ortak eylem geliştirilmesi olacağı anlaşılmaktadır. G20 taahhütlerinin hayata geçirilmesini sürdürerek ve büyümeyi teşvik etmeye yönelik yatırımlar yaparak, G20’nin daha kapsayıcı bir kurum haline getirilmesi yönünde güçlü bir odak olacaktır.

2015 Gündeminin Üç Ana Maddesi Şunlardır:

 1. Ekonomik direncin geliştirilmesi,
 2. İyileşme sürecinin güçlendirilmesi ve potansiyelin arttırılması
 3. Sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi.

Bu öncelikli alanlar altında şu alt başlıklar yer almaktadır: kalkınma, yatırım, makro politika eşgüdümü, istihdam, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi, ticaret, mali düzenleme, uluslararası finans mimarisi, uluslararası vergi, yolsuzlukla mücadele, enerji sürdürülebilirliği ve iklim değişimi finansmanı.

G20’NİN SONUÇLARI VE TÜRKİYE’YE YANSIMALARI

Terörizmle Mücadelede Güçlü Duruş Ortaya Çıktı

Türkiye ve Fransa’da yaşanan terör saldırılarının da etkisi ile tüm ülkeler teröre karşı bir duruş sergileyecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu mücadele samimi bir uluslararası işbirliği ve dayanışmayı gerektirir. Terörizm mücadele konusunda G-20 liderleri şunu bir defa kabul etmişlerdir ki, buradan ortak bir bildiri kararlı duruşumuzu ortaya koyması bakımından da önem ifade etmektedir” diye konuştu. Terör Örgütünün Ayrımı Olmaz Terörün dini, milliyeti, ırkı, bölgesi olamayacağını, terörizmi herhangi bir dinle ilişkili hale getirmenin de yanlış olduğu gibi böyle bir tavrın o dinin mensuplarına yapılacak en büyük hakaret, saygısızlık olacağını belirtmiştir. DAİŞ, El- Kaide, Boko Haram, PYD, YPG ve DHKP gibi terör örgütlerine karşı aynı kararlı mücadele devam edileceği kararı alınmıştır.

 • ÇÖZÜM SURİYE’DE HERKESİN KABUL EDECEĞİ BİR REJİM

Türkiye bugün 2.2 milyonu Suriyeli, 300 bin Iraklı olmak üzere 2.5 milyon mülteciyi topraklarında barındırıyor. Uluslararası toplumun bu konuda artık etkin bir işbirliği, külfet paylaşımı ve samimi dayanışma içinde hareket etmesi gerekiyor.

Suriyeli mülteciler DAİŞ’ten ve Esed rejimi devlet teröründen kaçıyor. Bunun önüne geçmek için Suriye’de bir yaptırımın olacağı ve bu terörün önüne geçileceği de çıkan sonuçlardandır.

 • KAPSAYICI BİR BÜYÜME

2015 yılında yoğun bir küresel gündemin olduğunu ve karşı karşıya olunan sorunların çoğunun küresel ölçekte işbirliği gerektirmektedir.

Ortak hedefin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli olduğu kadar bu yılla birlikte kapsayıcı bir küresel büyümeyi temin etmek gerekmektedir. Bunun hayat standartlarının yükseltilmesi ve refahın yaygınlaştırılması bakımından zorunlu bir gerekliliktir. G-20 zenginler kulübü değildir. Verilen taahhütlerini yarısını tamamlandığı ve kat edilen mesafenin G-20’nin toplam hasılasına binde 8’lik katkı yapacağı hesap edildiğini, yatırımların canlandırılması için zirvede görüş birliğini de oluştuğunu düşünürsek, 2018 sonuna kadar küresel düzeyde yatırım 4.4 trilyon dolar artmasını beklenmektedir.

 1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ

“2015, sürdürülebilir kalkınma için kritik bir yıldır ve eylemler düşük gelirli gelişmekte olan ülkeler de dâhil olmak üzere kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmasını temin etmek konusundaki kararlılık bulunmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Addis Ababa Eylem Gündemi’nin dahil olduğu 2030 Gündemi, küresel kalkınma çabaları için kapsamlı, evrensel ve iddialı bir çerçeve çizmektedir. Herkes için kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesine yönelik çabalarımızda kimsenin arkada bırakılmamasının sağlanması için 2030 Gündemi’nin sonuçlarının uygulanmasına kuvvetle bağlıyız. Kalkınma konusundaki diyalog ve angajmanımızın güçlendirilmesi için G20 ve Düşük Gelirli Gelişmekte Olan Ülkeler Çerçevesi onaylanmaktadır

G20 Türkiye için çok olumlu bir fırsata dönüşmüş hem iş fırsatları hem de dünya çapında terörizm ile mücadele konusunda ülkeler birleşmiştir.